Trelleborgs kommun

Från och med hösten 2010 och fram till hösten 2012 pågick projektet Barn och unga i samhällsplaneringen. Trelleborg var en av de sex försökskommuner, som i samverkan med Trafikverket och Boverket, prövade nya sätt att göra barn och unga delaktiga i samhällsplanering.
Utgångspunkten var artikel 12 i barnkonventionen som innebär att barn och unga har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem. I Trelleborg hade projektet fokus på kommande tågtrafik och ny
centralstation. En förskola, en mellanstadieskola, en högstadieskola och en gymnasieskola deltog i projektet. Det genomfördes ett antal workshops och gjordes studiebesök på olika tågstationer. Såväl
workshops som studiebesök låg sedan till grund för förskolan och skolornas egna arbeten.
I samband med evenemanget Trelleborg till 1000, den 2-6 juni 2012, ställde barnen och ungdomarna ut sina förslag gällande centralstationen.
En del av förslagen togs med i arbetet med detaljplanen för centralstationen. Barnen och ungdomarna fick även återkoppling på sitt arbete. I mars 2013 antog kommunstyrelsen nya rutiner för hur barn och unga ska vara delaktiga i frågor som rör samhällsplanering.

Läs mer på Trafikverket.se

Läs även material från Trelleborg kommun (PDF-filer), Slutrapport bou Trelleborg , Trelleborg – Skrivelse gällande barns och ungas inflytande