Mari Jonsson (förtroendevald)
0243-74213, 070-301 18 54
mari.jonsson@borlange.se

 

__________________________________________________

Barnkonventionen i Borlänge

Borlänge är en kommun i hjärtat av Dalarna med idag 50 000 invånare.
Knappt 25 % av Borlänges befolkning är barn i åldern 0-18 år.

Arbetet med att implementera barnkonventionen i Borlänge startade redan 1999.
Ett enhälligt beslut togs i kommunfullmäktige som svar på två politiska motioner.

I Borlänges strategiska plan finns fyra inriktningsmål varav ett rör mer specifikt barn och unga:

Borlänge prioriterar barn och ungdomar.
Barnperspektivet finns med när besluten tas.

Det folkhälsopolitiska programmet har fyra prioriterade målområden där det första gäller ökad delaktighet och ökat inflytande. Barn och unga ska särskilt uppmärksammas.
En politiker har av kommunstyrelsen uppdraget att vara särskilt ansvarig för barnkonventionsarbetet i kommunen.
För det praktiska arbetet finns en HUR-grupp som består av samordnaren för barnkonventionen, ungdomsdemokrati- samordnaren,
chefen för ungdomsenheten, folkhälsostrategen samt verksamhetsansvarig för Kulturcentrum Asken.

HUR står för
H= Hållbar utveckling,
U=ungdomsfrågor,
R= reflektion.

Genom åren har flera utbildningar genomförts för såväl politiker/tjänstemän som barn och ungdomar. De har ibland haft fokus på själva barnkonventionen,
ibland på mer praktisk tillämpning.
I drygt tio år följdes arbetet upp genom ett årligt barnbokslut som delvis byggt på den barnbilaga som tagits fram till budgeten varje år.
Arbetet med barnbokslut har bland annat lett till ökad medvetenhet om barnkonventionen och stärkt utvecklingen av barns rättigheter.
Nu ingår barnbokslutet som en del i kommunens hållbarhetsredovisning.
Borlänge Ungdomsråd har under åren utvecklats till att bli en arena där unga har möjlighet att diskutera viktiga frågor med politiker.
Det sker dels genom direkta möten med kommunstyrelsens representanter, dels i form av Open Space två gånger per år.
Ungdomsrådet har bland annat genom de sommarjobb kring barnkonventionen som finns i Borlänge fått en ökad tillströmning av ungdomar som vill engagera sig.