Borlänge

För samordningsarbetet har Borlänge en HUR-grupp. HUR står för Hållbar utveckling,
Ungdomsenheten och Reflektion och arbetar just med ”huret” hur ungdomars inflytande ska öka.
Denna grupp samlar olika funktioner i kommunen som var och en inte har lika lätt att nå ut men som tillsammans blir en kraft för olika utvecklingsprojekt.

 

Haninge kommun ingår i arvsfondsprojektet Speak APP i samarbete med Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund och Haninge ungdomsråd. Projektet ska öka barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser i enighet med artikel 12 i Barnkonventionen om rätten till delaktighet.  Det treåriga projektet ska ta fram en APP under våren år 2014 som ska nå ut brett till unga och underlätta möjligheten att skicka in förslag till beslutsfattare samt till styrgruppen för projektet som även arbetar med beredningsforum. Dessa forum är fysiska träffar i olika former där alla har gemensamt att en går in mer på djupet i frågorna. Speak APP har haft beredningsforum i workshopform men också genom föreläsning och praktiskt utövande av att använda rappen som verktyg för att påverka.

 

Trelleborgs kommun

Från och med hösten 2010 och fram till hösten 2012 pågick projektet Barn och unga i samhällsplaneringen. Trelleborg var en av de sex försökskommuner, som i samverkan med Trafikverket och Boverket, prövade nya sätt att göra barn och unga delaktiga i samhällsplanering.
Utgångspunkten var artikel 12 i barnkonventionen som innebär att barn och unga har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem. I Trelleborg hade projektet fokus på kommande tågtrafik och ny
centralstation. En förskola, en mellanstadieskola, en högstadieskola och en gymnasieskola deltog i projektet. Det genomfördes ett antal workshops och gjordes studiebesök på olika tågstationer. Såväl
workshops som studiebesök låg sedan till grund för förskolan och skolornas egna arbeten.
I samband med evenemanget Trelleborg till 1000, den 2-6 juni 2012, ställde barnen och ungdomarna ut sina förslag gällande centralstationen.
En del av förslagen togs med i arbetet med detaljplanen för centralstationen. Barnen och ungdomarna fick även återkoppling på sitt arbete. I mars 2013 antog kommunstyrelsen nya rutiner för hur barn och unga ska vara delaktiga i frågor som rör samhällsplanering.

Läs mer på Trafikverket.se

Läs även material från Trelleborg kommun (PDF-filer), Slutrapport bou Trelleborg , Trelleborg – Skrivelse gällande barns och ungas inflytande

 

Feriearbeten

Borlänge har sommarjobb kring barnkonventionen för ungdomar i åldern 16-18 år.
I fyra år har ungdomar haft möjlighet att söka detta sommarjobb. Vi har 12 platser och försöker fördela dem på hälften flickor och hälften pojkar.
Ungdomarna får två uppdrag, dels att anordna temadag för alla elever i årskurs 5, dels ett uppdrag från politiken.
Arbetet omfattar tre veckor.

Läs mer…