Jan Myléus (förtroendevald)
026-17 80 12, 076-125 98 08
jan.myleus@gavle.se

Karl Nässén (tjänsteperson)
Tel 026-17 97 87
karl.nassen@gavle.se

 

_____________________________________________________

Barnkonventionen i Gävle

I Gävle bor det  95 055 människor.

Utav dem är 20 073 personer i åldern 0-18 år, varav 10 229 är pojkar och 9 844 är flickor.
I Gävle kommun har man sedan januari 2004 ett KF beslut på att arbeta med barnbokslut
samt barnchecklista (barnkonsekvensbeskrivningar).
Barnchecklistan tillämpas i Gävle i samband med beredning av ärenden i nämnder och kommunala bolag. Barnbokslut ska varje nämnd/ kommunalägt bolag i samband med årsredovisningen i särskild ordning redovisa, en beskrivning av vad som direkt berör barn.
Delaktighet och inflytande samt trygga och goda uppväxtvillkor är prioriterade områden i kommunens folkhälsoprogram. Kommunens folkhälsoprogram är något som ska genomsyras i alla förvaltningars arbete och ge ytterligare argument för prioriteringar.
Inom arena skola arbetar vi bland annat med att utveckla ett fungerande arbetssätt som gör det möjligt för barn och ungdomar att känna sig delaktiga och ha del i ansvaret för de beslut som påverkar deras vardag i skolan.
En verksamhet som arbetar med detta är BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) som genom att arbeta med stöd i form av utbildning, samverkan, information konsultation
samt coachning hos barn och ungdomar upp till 18 år.
Målet är att skapa en tryggare skola och fritidsmiljö. Bland annat innebär detta
utbildning och stöd till förskolan och skolan i deras likabehandlingsarbete samt i deras främjande arbete som syftar till att arbeta för barn och ungas delaktighet
och inflytande och skapa ett gott skolklimat.