Christina Gustavsson (förtroendevald)
070-416 25 20
christina.gustavsson@karlskoga.se

Kristin Adamsson (tjänsteperson)
0586-613 36
kristin.adamsson@karlskoga.se


______________________________________________________

Barnkonventionen i Karlskoga och Degerfors kommuner

Karlskoga kommun har 29 631 invånare
Drygt en niondel av hushållen i Karlskoga består av barnfamiljer, där de flesta har ett eller två barn.

Degerfors kommun har 9 477 invånare
En tiondel av hushållen i Degerfors består av barnfamiljer, där de flesta har ett eller två barn.

Karlskogas och Degerfors gemensamma nämnd, folkhälsonämnden har enligt reglemente ett övergripande ansvar för kommunernas utveckling av barnkonventions- och folkhälsoarbetet. Övergripande strategier och metodutveckling avseende barnkonventionen och folkhälsa sker inom ramen för förvaltningsledning och folkhälsoenhet och utgår från samverkan. Folkhälsonämnden bjuder, med stöd från politiskt beslut, regelbundet in samtliga nämnder och styrelser till tvärsektoriellt nätverk med representation från båda kommunerna. I detta viktiga forum informeras, diskuteras och bereds olika frågor ur ett barnperspektiv.

Utgångspunkten är barnkonventionens fyra grundprinciper;
Artikel 3 — Barnens bästa i främsta rummet
Artikel 12 — Rätt till inflytande
Artikel 2 — Icke – diskriminering
Artikel 6 — Rätt till liv och utveckling
I Karlskoga och Degerfors ska alla samverka för att skapa ett samhälle där varje barns rättigheter är tillgodosedda. Det är ett samhälle där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har möjligheter och känner framtidstro.

I kommunala beslut skall barnens bästa vägas in. I Karlskoga används ett verktyg, checklista för hållbar utveckling, där barnrättsperspektivet ingår i ett sammanhang inom dimensionerna för hållbar utveckling. Detta är en del av utvecklingsarbetet med konsekvensbedömningar/analyser inför beslut.

Planering av verksamheter skall ske med utgångspunkt från barnens bästa. Kommunala nämnder och förvaltningar ska beakta barnperspektivet. Årligen görs ett bokslut för folkhälsa och barnkonvention, som en uppföljning av årets arbete ur ett barnkonventionsperspektiv. Arbetet med barnkonventionen går hand i hand med utvecklingsarbetet rörande folkhälsa.

Såväl nationell som internationell forskning och erfarenhet följs för att bygga upp och sprida kunskap om barns förhållanden och förutsättningar.

De senaste årens fokus har varit att utveckla barns- och ungas delaktighet och inflytande genom olika strukturella och konkreta åtgärder. Dessutom har kommunerna ett nära samarbete med Örebro Universitet för att utveckla och utvärdera kommunernas familjestödsarbete, där forskning och praktiker utgår från barnkonventionen och ett tydligt barnperspektiv.
För Karlskoga och Degerfors kommuner är det viktigt att utveckla systematik och praktik kring barnrätts- och folkhälsoarbetet. Detta för att det praktiska arbetet ska ha en förankring i ett system och inte vara så sårbart. Exempelvis finns;

  • barn- och ungdomspolitisk policy,
  • folkhälsopolitiska planer, med barnkonventionen som en viktig dimension
  • checklista för hållbar utveckling,
  • modell för ungdomsdialog
  • forum för beslut och samverkan

Alla dessa arenor är viktiga för ett långsiktigt utvecklingsarbete som gör skillnad i kommunerna. Kommunens arbete utgår från Barnombudsmannens sju framgångsfaktorer för implementering av barnkonventionen i kommunen. Den och mycket mer information om Karlskoga och Degerfors arbete med barnkonventionen hittar du här!
Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Barnkonventionen.html