Om oss

 


Partnerskapet består av tio kommuner från Östersund i norr till Trelleborg i söder.
Kommunerna har samarbetat sedan 2004 för att utveckla arbetet för barnets rättigheter. Örebro kommun tog initiativet till att samla kommuner som var tidiga med att jobba med barnkonventionen.

Tanken med Partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för att nå de mål som riksdag och regering beslutat om.

I varje kommun har en överenskommelse om samverkan och samarbete antagits på kommunstyrelsenivå. Respektive kommun åtar sig att delta med en förtroendevald och en ansvarig tjänsteman under den överenskomna tiden. Allt arbete har utgått från den enskilda kommunens förutsättningar.

Partnerskapet har valt tre områden att arbeta med: Barns och ungas inflytande, kommunernas styrprocesser samt uppföljning med indikatorer. Inom respektive område har olika utvecklingsarbete genomförts. För att följa upp arbetet har kollegiala granskningar gjorts i varje kommun två gånger, 2007 och 2009. En ny granskning planeras hösten 2013.

De tio kommunerna valde att samarbeta i ett partnerskap som innebär ett tätare samarbete än att delta i ett nätverk. Förutom överenskommelsen har partnerskapet även antagit en verksamhetsplan där målen för arbetet är angivna.