Lennart Bondeson (förtroendevald)
019-21 10 68, 070-326 24 08
lennart.bondeson@orebro.se

Sara Gustavsson (tjänsteperson)
019-21 10 18
sara.d.gustavsson@orebro.se

 

__________________________________________________

Barnkonventionen i Örebro kommun

Antal invånare i Örebro kommun är 142.404
Antal barn i kommunen 0 -18 år är drygt 30.000.
Var 5:e familj (21%) i Örebro kommun är en barnfamilj

”Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter”
(Örebro kommuns policy antogs av kommunfullmäktige 24 september 2014)

I Örebro kommuns budgetskrivning står att tre perspektiv ska finnas med i all kommunal planering och allt beslutsfattande. Dessa tre perspektiv är prioriterade i all kommunal verksamhet och har sin grund i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

  • Barnperspektivet, där barns rättigheter och möjligheter utifrån FN:s barnkonvention, sätts i centrum.
  • Genusperspektivet, som pekar mot en organisation som ger alla, oavsett kön, lika möjligheter.
  • Mångfaldsperspektivet, där lika individer, med olika förutsättningar, bakgrund och etnisk tillhörighet tillmäts samma betydelse.

I kommunens årsredovisning ingår strategiska områdena Barns och ungas behov samt Människors egenmakt där barnkonventionen har en framträdande plats.