Haninge kommun ingår i arvsfondsprojektet Speak APP i samarbete med Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund och Haninge ungdomsråd. Projektet ska öka barn och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser i enighet med artikel 12 i Barnkonventionen om rätten till delaktighet.  Det treåriga projektet ska ta fram en APP under våren år 2014 som ska nå ut brett till unga och underlätta möjligheten att skicka in förslag till beslutsfattare samt till styrgruppen för projektet som även arbetar med beredningsforum. Dessa forum är fysiska träffar i olika former där alla har gemensamt att en går in mer på djupet i frågorna. Speak APP har haft beredningsforum i workshopform men också genom föreläsning och praktiskt utövande av att använda rappen som verktyg för att påverka.