Cilla Dahl-Andersson (förtroendevald)
070-885 91 30
cecilia.dahl-andersson@trelleborg.se

Karin Jeppsson (tjänsteperson)
0410-73 32 98
karin.jeppsson@trelleborg.se

 

___________________________________________________________

Barnkonventionen i Trelleborgs kommun

Trelleborg har idag ungefär 42 000 invånare, varav cirka 9000 i åldern 0-18 år. Barnkonventionen omfattar alla barn i åldern 0-18 år.
Detta gör vi idag:

Trelleborgs Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram med rubriken: Varför Barnbokslut?

  • Det finns en barnchecklista som skall utgöra underlag vid beredning av ärenden som berör barn och unga.
  • Varje år görs ett barnbokslut. Alla förvaltningar redogör för hur de under året har arbetat relaterat till barnkonventionen.
  • Det finns ett antal referensklasser, från förskola-gymnasium samt en referensgrupp bestående av barn/unga i olika åldrar. Referensklasserna och referensgruppen fungerar som remissinstans i olika frågor.
  • Sedan år 2010 är Trelleborg, tillsammans med fem andra kommuner i landet, med i ett samarbetsprojekt med Trafikverket. Syftet är att utveckla rutiner för hur barn och unga ska vara delaktiga i frågor som rör samhällsplanering. För Trelleborgs kommun innebär detta att barn och unga ska vara delaktiga i arbetet gällande de kommande pågatågen i Trelleborg.

På lite längre sikt:

  • Sprida kunskap om barnkonventionen till kommuninvånarna, tydliggöra barns rättigheter och möjligheter, öka medvetenheten om vilken betydelse barnperspektiv har i olika sammanhang.
  • Barnens Bästa i fokus vid alla beslut – en självklar och stående punkt på dagordningen.
  • Utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän gällande tillämpning av barnkonventionen.
  • Sprida kunskap till barn och vuxna om barns rättigheter