Amanda Agestav (förtroendevald)
021-39 31 23
amanda.agestav@vasteras.se

Haidi Bäversten (tjänsteperson)
021-39 28 62
haidi.baversten@vasteras.se

 

______________________________________________________

Barnkonventionen i Västerås kommun

Västerås Mälarstaden har ca 140 000 invånare. Av dessa är ca 8 200 barn mellan 0-4 år, 15 300 5-14 år och 8 700 mellan 15-19 år. Vi har en hög andel barn i förskola och skolbarnsomsorg och gymnasierna erbjuder stort utbud av program och kurser. Det finns också gott om fritidsaktiviteter.
Staden utmärks av att ha ett starkt barnrättsperspektiv och det görs mycket bra i de verksamheter som ansvarar för barn och ungdom. Men det finns också en hel del som behöver utvecklas för att få stadens hela organisation att tänka i ett barnrättsperspektiv, känna till och tillämpa barnkonventionens artiklar och sätta barnet i främsta rummet.
Inom all verksamhet gäller att stärka barns rätt och lyfta barnperspektivet. Kommunstyrelsen har därför utmanat samtliga nämnder och styrelser att

  • Politiker och tjänstemän ska erbjudas utbildning och/eller information om barnkonventionen
  • Utveckla metoder och modeller för dialog med barn- och ungdomar som leder till ökat inflytande
  • Söka samverkan med andra aktörer vars verksamhet påverkar barn och ungdomar
  • Verka för att barnkonventionen beaktas i alla kommunala beslut som påverkar barn och ungdomar genom att sprida användandet av en barnchecklista

Barn- och ungdomspolicy
– Beslutades i kommunfullmäktige 1997
– Gäller hela staden
– Reviderad 2005

Under hösten 2013 startar arbetet med att ta fram ett nytt barn- och ungdomsprogram

Barnombud
Uppdrag att:
– Föra ut Barnkonventionens budskap
– Stöd för centrala elevråden och lyfta inflytandefrågor
– Driva kamratstödjarverksamheten, here4U junior
– Lyfta speciella teman efter överenskommelse med uppdragsgivaren

Barnpilotsverksamhet
– Uppmärksamma barn som far illa
– Samverkan mellan kommunen, landsting och polis

Familjecentrum
– Finns i stadens bostadsområden
– Samverkan mellan landstinget och kommunen
– Lotsa och stödja föräldrar

Fritidsgårdsverksamhet/råd
– Gårdsråd som används vid beslut vid förnyelse och förändringar

Uppföljningar/Utvärderingar
– Barn/elevenkät – inflytandefrågor
– Liv och hälsa ung
– LUPP

Kontaktperson:
Haidi Bäversten, barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 021 39 28 62