skip to Main Content

Partnerskapets modell för kollegial granskning

Kollegial granskning är en metod som bygger på att utvärdering och analys utförs av en granskningsgrupp som arbetar inom verksamhet liknande den som granskas, i detta fall kollegor inom partnerskapet.

Partnerskapets modell för kollegial granskning har en tydlig struktur för genomförandet, där alla inblandade parter har givna roller. Det är viktigt att ha en tidplan för granskningen såväl vid själva granskningen som vid genomförandet i stort.

Partnerskapets kollegiala granskningar har utgått från de områden som kommunerna har varit överens om att jobba med enligt verksamhetsplanen. Metoden går bra att använda inom vilket område som helst kolleger emellan, inom en kommun eller mellan flera kommuner. Det viktiga är att det finns ömsesidighet och förtroende mellan de som deltar.

Processbeskrivning av kollegial granskning

Back To Top