skip to Main Content

Om oss
Vilka är vi?

Partnerskapet för barnets rättighet i praktiken består av elva kommuner från Östersund i norr till Trelleborg i söder. Kommunerna har samarbetat sedan 2004 för att utveckla arbetet för barnets rättigheter. Örebro kommun tog initiativet till att samla kommuner som var tidiga med att jobba med barnkonventionen.

Tanken med Partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för att nå de mål som riksdag och regering beslutat om.

Vi har en överenskommelse mellan våra kommuner om hur samarbetet ska se ut. Den är antagen i varje kommun på kommunstyrelsenivå. Respektive kommun åtar sig att delta med en förtroendevald och en ansvarig tjänsteman under den överenskomna tiden. Två gånger per år träffas vi i en av partnerskapskommunerna. Inom den enskilda kommunen utgår arbetet från den kommunens förutsättningar.

Partnerskapet har valt tre områden att arbeta med: Barns och ungas inflytande, kommunernas styrprocesser samt uppföljning med indikatorer. Inom respektive område har olika utvecklingsarbete genomförts. Vid tre tillfällen har vi genomfört kollegiala granskningar av vårt arbete i varje kommun, 2007, 2009 och 2013. Se fliken med kollegiala granskningar.

Ett partnerskap skiljer sig åt från ett nätverk genom att deltagarna är mer nära varandra, har ett ökat ansvar för både arbetet på hemmaplan och för det gemensamma. Partnerskapet har därför också tagit fram en verksamhetsplan för varje period, där målen för arbetet är angivna.

Back To Top