skip to Main Content

Barnets rättigheter i Angereds stadsdel

Angered är en stadsdel i nordöstra Göteborg. Uppemot 54 000 människor bor i Angered. Här finns allt från en levande landsbygd och vacker natur till urbana miljöer som pulserar av ett starkt föreningsliv och aktiva gräsrotsorganisationer. Samtidigt kantas Angered av utmaningar. Segregation, isolation, diskriminering, hög arbetslöshet, en negativ medial bild, rasism och reproduktion av fördomar präglar stadsdelen och påverkar de som bor här.

Kommunen består av en mångkulturell sammansättning med individer från alla världens hörn. En stor del av Angereds befolkning har utländsk bakgrund. Skillnaderna är dock stora mellan stadsdelens olika områden. I Hjällbo, Gårdsten, Hammarkullen och Lövgärdet är mellan 80 procent och 90 procent av befolkningen född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, medan motsvarande siffra är mellan 20 procent och 35 procent i Gunnilse och Bergum. Genomsnittet för Göteborg är 35 procent och genomsnittet för hela Angered är 74 procent.

Angered är en väldigt barnrik stadsdel och har den lägsta medelåldern av Göteborgs stadsdelar. 36 procent av hushållen i Angered är barnhushåll, genomsnittet för Göteborg är ca 24 procent. Andelen hushåll med tre barn eller fler uppgår till nästan åtta procent medan genomsnittet för Göteborg är knappt fyra procent.

Några av Angereds utmaningar är att det finns ett högt antal orosanmälningar om barn som far illa, många barn lämnar grundskolan utan godkända betyg och kariesförekomsten hos barn är hög. Detta tyder på att barns livsvillkor behöver förbättras och det är en del av det arbete som stadsdelen gör inom ramen för Partnerskapet för barnets rättigheter.

Sedan barnkonventionen blev lag i januari 2020 pågår ett intensivt arbete i stadsdelsförvaltningen med att omsätta det i praktiken och höja kompetensen i alla verksamheter. Barn så väl som vuxna och tjänstepersoner ska ha god kunskap om Barnkonventionen.

Angereds politiker arbetar särskilt med barns och ungas inflytande och att ta tillvara  barns perspektiv. Det finns kontaktpolitiker för ungdomsfrågor, gårdsråd på alla fritidsgårdar, ungdomsråd, unga stadsutvecklare och varje år skuggar representanter från unga rådet ordförande i nämnden och direktör i förvaltningen för att granska arbetet ur barnets perspektiv, detta kallas ”Young Mayor”. På sommaren får ungdomar möjlighet att sommarjobba på ”Camp Demokrati” för att lära sig om mänskliga rättigheter och få praktiska verktyg för att göra sin röst hörd.

Som en del av det systematiska uppföljningsarbetet så tar SDF Angered årligen fram ett barnbokslut. Barnbokslutet är en rapport av sektorernas genomförda insatser som rör barn, nulägesanalys av indikatorer kopplat till barns levnadsvillkor i stadsdelen samt en analys av utvecklingsområden. Underlag till barnbokslutet hämtas internt från stadsdelens verksamheter men också från relevanta rapporter, enkäter, statistikdatabaser och annan litteratur. Syftet med barnbokslutet är att följa upp hur barn har det i stadsdelen samt att få en helhetsbild och ett samlat underlag för prioriteringar och inriktning för stadsdelens arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Back To Top