skip to Main Content

Borlänge kommun – Partnerskapet

Borlänge är en kommun i hjärtat av Dalarna med idag 52 000 invånare, 22 % av Borlänges befolkning är barn i åldern 0-18 år. Kommunen består av en mångkulturell sammansättning med individer från alla världens hörn, i kommunen talas ca 114 språk.

Barn- och ungdomsfrågor har sedan länge haft ett starkt värde i kommunen, där skola, ungas möjlighet till fritidsaktiviteter och ungas inflytande, spelat stor roll i kommunens arbete. Arbetet med att implementera barnkonventionen i Borlänge startade redan 1999.

Borlänge kommun har sedan 2015 även deltagit i utarbetandet av  Region Dalarnas strategi, Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion. Strategins vision är att Dalarna ska vara landets bästa region för unga, där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet. Strategin innehåller en avsiktsförklaring som består av riktlinjer för hur kommunen kan arbeta för att uppnå Region Dalarnas strategimål.

Borlänge kommun har en politiker som av kommunstyrelsen fått uppdraget att vara särskilt ansvarig för barnkonventionsarbetet i kommunen.

Dessutom finns en tjänsteman som ansvarar för att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete av barns och ungas rättigheter med uppgiften att arbeta med barn- och ungdomsutvecklingen och upprätthålla barnkonventionsarbetet i kommunen. Funktionen finns på kommunens enhet för hållbar utveckling som är placerad direkt under kommunstyrelsen. Enheten har förutom barnkonventionen också ansvaret för det övriga arbetet inom hållbar utveckling och dess tre dimensioner,  social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Borlänge kommun genomför LUPP- undersökningar i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet var tredje år. Politiker i alla nämnder får ta del av resultatet, och materialet används i det dagliga arbetet över flera sektorer.

Borlänge kommun har sedan 2010 haft unga kommunutvecklare anställda tre veckor under sommaren, med olika politiska uppdrag utifrån Barnkonventionen. Ungdomarnas uppgift är att stärka ungas inflytande i kommunen, stötta det politiska arbetet i att inkludera unga i beslutsfattningen och även lämna förslag på förändring. Under åren har ungdomarna lämnat ett antal olika förslag.

Borlänge kommun har även ett Ungdomsråd som under åren har utvecklats till att bli en arena där unga har möjlighet att diskutera viktiga frågor med politiker, anordna egna event och vara en del i det politiska beslutsfattandet. Kontakten med politiken sker bland annat genom direkta möten med kommunstyrelsens representanter i form av Open Space fyra gånger per år. Ungdomsrådet har på senare år ökat sin tillströmning av ungdomar som vill engagera sig och delta, bland annat då många av kommunutvecklarna vill fortsätta sitt engagemang efter sommarjobbets slut.

 

Back To Top