skip to Main Content

Barnkonventionen i Gävle

I Gävle bor det  100 603 människor. Utav dem är 22 994 i åldern 0-18 år, varav 11 784 är pojkar och 11 160 flickor.

I Gävle kommun har man sedan januari 2004 ett KF beslut på att arbeta med barnbokslut
samt barnchecklista (barnkonsekvensbeskrivningar). Barnchecklistan tillämpas i Gävle i samband med beredning av ärenden i nämnder och kommunala bolag. Barnbokslut ska varje nämnd/ kommunalägt bolag i samband med årsredovisningen i särskild ordning redovisa, en beskrivning av vad som direkt berör barn.

Delaktighet och inflytande samt trygga och goda uppväxtvillkor är prioriterade områden i kommunens folkhälsoprogram. Kommunens folkhälsoprogram är något som ska genomsyras i alla förvaltningars arbete och ge ytterligare argument för prioriteringar.

Inom arena skola arbetar vi bland annat med att utveckla ett fungerande arbetssätt som gör det möjligt för barn och ungdomar att känna sig delaktiga och ha del i ansvaret för de beslut som påverkar deras vardag i skolan.

En verksamhet som arbetar med detta är BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) som genom att arbeta med stöd i form av utbildning, samverkan, information konsultation samt coachning hos barn och ungdomar upp till 18 år. Målet är att skapa en tryggare skola och fritidsmiljö. Bland annat innebär detta utbildning och stöd till förskolan och skolan i deras likabehandlingsarbete samt i deras främjande arbete som syftar till att arbeta för barn och ungas delaktighet och inflytande och skapa ett gott skolklimat.

Back To Top