skip to Main Content

Barnkonventionen i Haninge kommun

Haninge kommun ska vara en kommun som går före i arbetet med barnkonventionen. Arbetet med barn och ungas rättigheter ska genomsyra hela kommunen.

Barn och unga ska synliggöras i kommunens samtliga beslutsprocesser, för att tydligt visa att i Haninge är barn och unga viktiga medborgare som utöver att få deras rättigheter tillgodosedda ska ges särskild prioritering. Dialog med Haninges invånare ska prioriteras och där är barn och unga en viktig målgrupp.

Arbetet med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande ska ske kontinuerligt. Det är därför Haninge kommun tog initiativ att ta fram ett unikt demokrativerktyg i form av en app som ger unga möjlighet att på ett enkelt sätt kunna påverka och göra sin röst hörd i kommunen. Appen är framtagen tillsammans med unga som har bestämt både kring utseende och innehåll.

Haninge kommun har tagit fram en strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling. Strategin ska utvärderas och revideras under 2016 tillsammans med samtliga förvaltningar. Det föreligger ett behov att ta ett enhetligt grepp för att arbeta med barn och unga som ett strategiskt och övergripande arbetsområde. Redan nu har det skapats förvaltningsöverskridande arbetsgrupper på området liksom man från politiskt håll har påbörjat ett arbete för att sätta en struktur som gör att frågan ska vara bred och gälla över hela den kommunala strukturen.

Haninge kommun har blivit granskad av Rädda Barnen vid tre tillfällen. Vid två tillfällen har det skett revision hur Haninge kommun arbetar med Barnkonventionen. Haninge kommun har vid tre tillfällen deltagit vid kollegiala granskningar som genomförts via Partnerskapet för barnkonventionen. Haninge kommun har startat upp ett regionalt nätverk för Barnkonventionsfrågor i Stockholms län.

Under 2015 och 2016 har det skett utbildningar i barn och ungas rättigheter tillsammans med Nacka kommun och Botkyrka kommun. Utbildningen vände sig till personal inom Kultur och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Haninge kommuns historia visar på ett aktivt ställningstagande för att bjuda in unga invånare till kommunens beslutsprocesser. Redan 1998 beslutade kommunfullmäktige i Haninge att kommunen ska arbeta aktivt med Barnkonventionen. Det var även det första året som kommunen anställde ungdomar som fick sommarjobba med uppdraget att se över några av kommunens styrdokument för att få inflytande och delaktighet i frågor som påverkar dem i samhällslivet.

Det första arbetet handlade om ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) Ett spännande arbete som presenterades för socialnämnden som också var uppdragsgivare.
Arbetet engagerade många ungdomar och det blev starten för Haninge Ungdomsråd. Kommunens ungdomsråd är en viktig samtals- och samarbetspartner för såväl de kommunala verksamheterna som för förtroendevalda. Haninge kommun och Haninge Ungdomsråd har deltagit i ett treårigt projekt tillsammans med Rädda Barnen och deras ungdomsförbund, för att lyfta barn och ungas delaktighet och inflytande i kommunen.

Genom åren har ungdomar varit anställda som kommunutvecklare och bidragit till kommunens arbete med unga invånare.

Sommaren 2015 gjordes en undersökning om trygghet bland Haninges ungdomar, för att få ett ungdomsperspektiv på områden som kräver ett fördjupat trygghetsarbete. Rapporten presenterades under hösten 2015 där de presenterade sitt resultat och förslag till fortsatt arbete.

Under sommaren 2016 kommer kommunutvecklare arbeta med att utveckla ungdomsfullmäktige, insamling för nyanlända samt samordna en kulturfestival som ska arrangeras under hösten.

Back To Top