skip to Main Content

Barnkonventionen i Karlskoga och Degerfors kommuner

Karlskoga kommun har 30 386 invånare. Drygt en niondel av hushållen i Karlskoga består av barnfamiljer, där de flesta har ett eller två barn.

Degerfors kommun har 9 543 invånare.
En tiondel av hushållen i Degerfors består av barnfamiljer, där de flesta har ett eller två barn.

Karlskogas och Degerfors kommuner har en gemensam folkhälsonämnd som enligt reglemente har ett övergripande ansvar för kommunernas utveckling av barnkonventions- och folkhälsoarbete. Övergripande strategier och metodutveckling avseende barnkonventionen och folkhälsa sker inom ramen för förvaltningsledning och folkhälsoenhet, där arbetet utgår från samverkan. Folkhälsonämnden bjuder, med stöd från politiskt beslut, regelbundet in samtliga nämnder och styrelser till tvärsektoriellt nätverk med representation från båda kommunerna. I detta viktiga forum informeras, diskuteras och bereds olika frågor ur ett barnperspektiv.

Utgångspunkten är barnkonventionens fyra grundprinciper.

Under åren 2018-2019 är Karlskoga och Degerfors kommuner med i ett pilotprojekt som Unicef driver, barnrättskommun. Arbetet går hand i hand med hur kommunerna bör arbeta med barnrättsfrågor. I kommunala beslut skall barnens bästa vägas in. I Karlskoga används verktyget Checklista för hållbar utveckling där barnrättsperspektivet ingår i ett sammanhang inom dimensionerna för hållbar utveckling. Detta är en del av utvecklingsarbetet med konsekvensbedömningar och analyser inför beslut. Planering av verksamheter skall ske med utgångspunkt från barnens bästa. Kommunala nämnder och förvaltningar ska beakta barnperspektivet. Årligen görs ett bokslut för folkhälsa och barnkonvention, som en uppföljning av årets arbete ur ett barnkonventionsperspektiv. Arbetet med barnkonventionen går hand i hand med utvecklingsarbetet rörande folkhälsa.

Såväl nationell som internationell forskning och erfarenhet följs för att bygga upp och sprida kunskap om barns förhållanden och förutsättningar.

De senaste årens fokus har varit att utveckla barns och ungas delaktighet och inflytande genom olika strukturella och konkreta åtgärder. För Karlskoga och Degerfors kommuner är det viktigt att utveckla systematik och praktik kring barnrätts- och folkhälsoarbetet. Exempelvis finns:

  • Barn- och ungdomspolitisk policy
  • Folkhälsopolitisk policy
  • Folkhälsopolitiskt program
  • Checklista för hållbar utveckling,
  • Modell för ungdomsdialog som utvecklats till ungdomsforum
  • Forum för beslut och samverkan

Alla dessa arenor är viktiga för ett långsiktigt utvecklingsarbete som gör skillnad i kommunerna. Kommunens arbete utgår från Barnombudsmannens sju framgångsfaktorer för implementering av barnkonventionen i kommunen. Den och mycket mer information om Karlskoga och Degerfors arbete med barnkonventionen hittar du här!
Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Barnkonventionen.html

 

Back To Top