skip to Main Content

Örebro kommun

Örebro kommun är befolkningsmässigt landets sjätte största kommun. Här bor drygt 150 000 personer. Antal barn 0-18 år är drygt 33 000, vilket motsvarar cirka 22 % av befolkningen. I kommunen finns runt 17 000 barnfamiljer (med hemmaboende barn 0-17 år).

Örebro kommun har arbetat aktivt med barnrättsfrågor sedan 2001. Kommunens policy om barnets rättigheter, vilken utgår från artiklarna i barnkonventionen, utgör grunden för kommunens arbete.

”Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognar, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter”

(Örebro kommuns policy för barnets rättigheter antogs av kommunfullmäktige 24 september 2014)

I kommunens årsredovisning ingår strategiska områdena barn och ungas behov samt människors egenmakt, där barnkonventionen har en framträdande plats.

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en särskild funktion för arbetet med barnets rättigheter. Sedan 2016 finns även ett kommunövergripande barnrättsnätverk där en representant från respektive förvaltning ingår, som samordnas av den övergripande funktionen. Nätverket syftar till att skapa en långsiktig och hållbar struktur för arbetet med barnkonventionen i Örebro kommun och ska vara en kontaktyta mellan förvaltningarnas arbete och det arbete som bedriv på kommunövergripande nivå. Nätverket är också ett forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet till kompetens- och metodutveckling samt samordning kring frågor gällande barnets rättigheter i kommunen.

Vill du veta mer?

orebro.se/barnetsrattigheter

Back To Top