skip to Main Content

Barnkonventionen i Östersund

Östersund, garnisonsstaden som blev ett kunskapssamhälle, har en småstads charm men en större stads puls. Gymnasieskolorna, universitetet, alla turister och en ständig ström av idrotts- och friluftsintresserade människor sätter sin prägel på stadsbilden.

Östersunds kommun har drygt 61 700 invånare, varav 12 800 barn och unga upp till 18 år.

Kommunen verkar aktivt för att skapa goda förutsättningar för barn och unga i kommunen. Exempel på detta är:

Kommunens nämnder och styrelser har utsedda ledamöter med särskilt ansvar för Barnkonventionens efterlevnad.
År 2015 antog Östersunds kommunfullmäktige en förvaltningsövergripande handlingsplan mot barnfattigdom.
Sedan 2010 tillhör Östersunds kommun sydsamiskt förvaltningsområde och ett första omgång med ”samiskt språkbad” för samiska barn genomfördes under hösten 2016.

Sedan 2016 har kommunen en hbtq-certifierad elevhälsoverksamhet.

Östersunds kommun satsar sammanlagt 30 miljoner per år på arbetsmarknadsanställningar riktade till ungdomar/unga vuxna samt till vuxna med försörjningsstöd. Detta har bland annat lett till att fler barn i kommunen har en självförsörjande förälder.

Back To Top