skip to Main Content

Barnkonventionen i Trelleborgs kommun

Trelleborg är Sveriges sydligaste stad. Centralorten Trelleborg är en viktig industri- och hamnstad vid östersjökusten Trelleborgs kommun har idag ungefär 44 600 invånare.

Samordning

Trelleborgs kommun har en samordnare med ansvar för bl.a. barnkonventionen. Samordningsfunktionen är placerad på Avdelningen för hållbar utveckling, kommunledningsförvaltningen.

Lokal strategi, barnchecklista och barnbokslut

  • En lokal strategi gällande barns rättigheter antogs 2013. Den lokala strategin utgår från den nationella strategin (Prop. 2009/10:232).
  • 2014 reviderade Trelleborgs kommun sin barnchecklista. Barnchecklistan ska användas vid beslut som direkt eller indirekt rör barn.
  • Mellan 2010- 2012 var Trelleborg, tillsammans med fem andra kommuner i landet, med i ett samarbetsprojekt med Trafikverket. Syftet var att testa nya sätt att göra barn och unga delaktiga i frågor som rör samhällsplanering. Kommunstyrelsen tog beslut om nya rutiner 2013.
  • Sedan 2004 har Trelleborgs kommun varje år sammanställt ett barnbokslut. Syftet är att följa upp hur Trelleborgs kommun arbetar utifrån den lokala strategin gällande barns rättigheter, rutiner gällande barns och ungas inflytande i samhällsplanering samt i vilken utsträckning barnchecklistan används.

Stärka barns och ungas delaktighet och inflytande

När det gäller barns och ungas inflytande har Trelleborgs kommun tidigare haft särskilda forum för barn och ungas inflytande i form av ungdomsråd och ungdomsforum. Trelleborgs kommun har våren 2018 beslutat att arbetet med barns och ungas inflytande framöver ska ske utifrån befintliga arenor så som skolor, fritidsgårdar och föreningar. Trelleborgs kommun har även våren 2018 beslutat om framtida arbete med medborgardialog, bl.a. gällande via digitala kanaler.

I början av 2018 antog Trelleborgs kommun en handlingsplan för mänskliga rättigheter. Planen gäller 2018-2020 och syftar till att säkerställa att kommunen uppfyller åtaganden gällande mänskliga rättigheter samt att öka kunskapen om arbete med mänskliga rättigheter. Fokusområden är barns rättigheter, arbete mot rasism och diskriminering, jämställdhet, nationella minoriteter och tillgänglighet.

Vill du veta mer?

Läs barnbokslut 2017 om du vill veta mer om barnrättsarbetet i Trelleborg:
https://www.trelleborg.se/globalassets/files/kommunledningsforvaltningen/hallbar-utveckling/filer/barnkonventionen/barnbokslut/barnbokslut-2017.pdf

Även Trelleborgs kommuns hållbarhetsrapport 2018 rekommenderas:
https://www.trelleborg.se/globalassets/files/kommunledningsforvaltningen/ekonomi/filer/budget/budget-kickoff-2018-02-05/hallbarhetsrapport_2018.pdf

 

Back To Top