skip to Main Content

Barnrättsarbete i Uppsala kommun

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun med drygt 215 000 invånare. Barn och
ungdomar utgör ca 22 % av kommunens invånare. Läs mer om kommunen och dess organisation på kommunens hemsida, www.uppsala.se

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/kommunfakta-2017_barn-och-familj.pdf

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/kommunfakta-2017.pdf

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun. Flera av inriktningsmålen har en tydlig barnrättslig inriktning, bl.a. inriktningsmål fyra som anger att Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna. Målet handlar om att investera i flickors och pojkars utveckling som en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning.

Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration.

En särskild funktion för arbete med barns rättigheter finns på kommunledningskontoret inom avdelningen Social hållbarhet.

Lokalt barnombud

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening som arbetar med att förverkliga barnkonventionen i kommunen och regionen. Uppsala kommun och Region Uppsala ger årliga ekonomiska bidrag.

Arbetet består av att ge stöd, råd, information och utbildning om barns rättigheter. Föreningen arbetar också för att påverka och utveckla arbetet med barns rättigheter i kommunen och regionen.

Läs mer på www.boiu.se

 

Back To Top