skip to Main Content

Barnkonventionen i Västerås kommun

Västerås Mälarstaden har ca 150 000 invånare. Av dessa är ca 9000 barn mellan 0-4 år,
17 800 barn är 5-14 år och 8300 barn 15-19 år. Västerås har en hög andel barn i förskola och i skolbarnsomsorg. Gymnasieskolorna erbjuder stort utbud av program och kurser. Det finns också gott om fritidsaktiviteter som riktas till barn- och unga.

Inom all verksamhet gäller att stärka barns rätt och lyfta barnperspektivet. Kommunstyrelsen har utmanat samtliga nämnder och styrelser att

 • Politiker och tjänstemän ska erbjudas utbildning och/eller information om barnkonventionen
 • Utveckla metoder och modeller för dialog med barn- och ungdomar som leder till ökat inflytande
 • Söka samverkan med andra aktörer vars verksamhet påverkar barn och ungdomar
 • Verka för att barnkonventionen beaktas i alla kommunala beslut som påverkar barn och ungdomar genom att sprida användandet av en barnchecklista

Program för social hållbarhet

 • Västerås kommunfullmäktige var tidiga med att anta en Barn- och ungdomspolicy som utgår från barnkonventionen
 • Under de senaste åren har ett Program för social hållbarhet processats fram och förväntas antas av kommunfullmäktige under 2018
 • I processen fram mot ett färdigt program för social hållbarhet har barnets rättigheter utgjort en självklar utgångspunkt

Barnombud

Uppdrag att:

 • Föra ut Barnkonventionens budskap till barn och unga
 • Driva kamratstödjarverksamheten, here4U junior
 • Lyfta speciella teman efter överenskommelse med uppdragsgivaren

Barnpilotsverksamhet

 • I Västerås finns över 800 barnpiloter. De är verksamma i många olika verksamheter
 • Uppmärksamma barn som far illa
 • Samverkan mellan kommunen, landsting och polis

Familjecentrum

 • Finns i stadens bostadsområden
 • Samverkan mellan landstinget och kommunen
 • Lotsa och stödja föräldrar

UNIK – Ungdomsdialog

Ungdomsdialog är en modell för dialog mellan ungdomar och politiker för att öka ungdomars inflytande i kommunens beslut. Dialogen sker med en mångfald av ungdomar – UNIK. SMS-panel med över 700 ungdomar och ungdomskonsulter.

Uppföljningar/Utvärderingar

 • Barn/elevenkät – inflytandefrågor
 • Liv och hälsa ung
 • LUPP

 

Back To Top